Bugün, 20 Ekim 2021 Çarşamba
Aksaray nöbetçi eczaneleri

Aksaray İl Özel İdaresi'ne ait 134 adet taşınmazın satışı yapılacak

Aksaray il Özel İdaresi'ne ait 134 adet taşınmazın satışı yapılacak

Aksaray İl Özel İdaresi'ne  ait Hamidiye Alaca Bahçesaray ve Kırımlı mahallelerinde bulunan taşınmaz  16-17 Eylül 2021 tarihinde ihale ile satılacak.

Yapılan açıklama şu şekilde;


AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
1) İlimiz Merkez İlçesi (Hamidiye-Alaca) Bahçesaray ve Kırımlı Mahallelerinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait ve
özellikleri aşağıda belirtilen 134 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre (Açık İhale) ile satışı yapılacaktır. 
2-) İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatte Aksaray İl Özel İdaresi toplantı salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.
 3-) Satışı yapılacak taşınmazların bilgileri aşağıdadır.
 4-) İhaleye katılabilmek için;
 A) Gerçek kişilerde aranacak şartlar;
 a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
 b) Kanuni ikametgah belgesi. (2021 tarihli)
 c) Türkiye'de tebligat için adres beyanı.(Varsa telefon numarası, mail adresi)
B) Tüzel kişilerde aranacak şartlar;
 a) Türkiye'de tebligat için adres beyanı.(Varsa telefon numarası, mail adresi)
 b) Tüzel kişilerde yetki belgesi ve imza sirküleri
c) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan, 2021 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair
belge ile tüzel kişiliğin noter tastikli imza sürkileri.
 C) Gerçek ve Tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar;
6-) İhale üzerinde kalan istekli şartnamede belirtilen tebliğ tarihinden itibaran (15 Günlük) süre içerisinde
bedelini peşin olarak ödeyecek olup taksit yapılmayacaktır.
 7-) İhale ile ilgili teklifler İhale saatine kadar Aksaray İl Encümeni (ihale Komisyonu Başkanlığına) verecektir.
İlan olunur.
 B) Tüzel kişilerde aranacak şartlar;
 a) Türkiye'de tebligat için adres beyanı.(Varsa telefon numarası, mail adresi)
 b) Tüzel kişilerde yetki belgesi ve imza sirküleri
a) Geçici teminatı yatırmış olması veya banka teminat mektubu getirmiş olması. ( Geçici teminat muhammen bedelin % 6' sı oranındadır), 
b) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü.
 D) Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar;
a) Ortak girişimlerde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri 
5-) İhale ile ilgili bilgi ve belgeler ile Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi mesai saatleri dahilinde İl Özel İdaresinden 100,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname alması zorunludur. İhale başlamadan (İhale saatinden) önce şartname bedellerinin ilgili banka hesabına yatırılması gerekmektedir.
 8-) İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
AKSARAY İLİ MERKEZ İLÇE HAMİDİYE ALACA (BAHÇESARAY-KIRIMLI) MAHALLELERİ İL ÖZEL İDARESİNE AİT SATILACAK ARSALAR
Satış (ihale) bedeli ve geçici teminat Aksaray Ziraat Bankasındaki, Aksaray İl Özel İdaresi hesabına (IBAN NO:
TR30 0001 0000 2636 5870 4550 01) yatırılacaktır. Geçici teminat ve şartname bedelleri ayrı ayrı yatırılacaktır.
1-) İlimiz Merkez İlçesi (Hamidiye-Alaca) Bahçesaray ve Kırımlı Mahallelerinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait ve
özellikleri aşağıda belirtilen 134 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre (Açık İhale) ile satışı yapılacaktır. 
2-) İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatte Aksaray İl Özel İdaresi toplantı salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.
 3-) Satışı yapılacak taşınmazların bilgileri aşağıdadır.
 4-) İhaleye katılabilmek için;
 A) Gerçek kişilerde aranacak şartlar;
 a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
 b) Kanuni ikametgah belgesi. (2021 tarihli)
 c) Türkiye'de tebligat için adres beyanı.(Varsa telefon