Bugün, 4 Mart 2021 Perşembe
Aksaray nöbetçi eczaneleri
Anahtar Kelimeler: Gençlik Bakanlığı personel alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alacak

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 500 yurt yönetim personeli ile 15 sözleşmeli bilişim personeli alacaklarını duyurdu.

500 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alınacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 500 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı yapacak. Başvurular 4 Ocak – 20 Ocak 2021 tarihleri arasında  ‘basvuru.gsb.gov.tr’ adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yer alan duyuruya göre başvuru yapan adaylar için 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türü esas alınacak. Başvuruda her bir pozisyon için belirlenen kontenjan sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının dört (4) katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilecek Sözleşmeli Bilişim Personeli başvuruları 21 - 28 Aralık tarihleri arasında ‘basvuru.gsb.gov.tr’ adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Sözleşmeli personel alımı ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yer alan duyuruya göre başvuru yapan adaylar, KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, her bir pozisyon için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak ilan edilen boş pozisyon sayısının 5 katı kadar aday sözlü/uygulamalı sınava çağırılacak.

SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI DUYURUSU

Bakanlığımız taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puanı esas alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde istihdam edilmek üzere 500 (beş yüz) Yurt Yönetim Personeli alınacaktır. 

I- BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve
7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3. Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
4. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
5. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,
6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
7. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç 
olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden 
itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması 
halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
 Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 04 Ocak 2021 (10:00) - 20 Ocak 2021 (17:00)
tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav 
Başvurusu Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır.
2. Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru 
sisteminde belirtilen yerlere .jpeg formatında fotoğraf olarak yükleyeceklerdir.
3. Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra “Başvuruyu Onayla” butonunu kullanarak başvurularını 
tamamlayacaklardır.
4. basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan veya başvurusunu onaylamayan 
adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.
5. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan 
başvurular kabul edilmeyecektir.
6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle 
değişiklik yapılmayacaktır.
7. Adaylar yalnızca 1 (bir) pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.
8. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın 
kendisi sorumlu olacaktır.
III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek 
nitelikte olmalıdır),
2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi (Diploma 
yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış denklik belgesi),
IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRMA
1. Duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, cinsiyete göre başvuru yapılan her bir pozisyon için
belirlenen kontenjan sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak 
üzere ilan edilen kontenjan sayısının dört (4) katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.
2. Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması 
halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.
3. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile ilgili duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde 
ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Ek-2
3 / 4
V- SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ
1. Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.
2. Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından; 
a) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat ile Bakanlığımız mevzuatı vb.), (50 
puan)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan)
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
e) Genel kültürü ve genel yeteneği, (10 puan)
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)
konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Komisyon üyelerinin vermiş 
olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.
3. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi’ni basvuru.gsb.gov.tr adresinden alacaklardır.
4. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınava katılacakları sınav tarihi sınav giriş 
belgelerinde yer alacaktır.
5. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus 
cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi 
bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik 
belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
6. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav 
hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak 
mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak 
kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.
7. Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
8. Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt 
yapılmayacaktır.
VI- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
1. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri 
puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.
2. Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Başarı listesi sözlü sınav puanı en 
yüksek adaydan başlanarak cinsiyete göre her bir pozisyon için ilan edilen kontenjan sayısına göre 
belirlenecektir.
3. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday
ve kontenjan sayısı kadar yedek aday tespit edilecektir. 
4. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, mezuniyet tarihi önce 
olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
5. Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış 
olmak, müktesep hak teşkil etmeyecektir.
VII- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ
1. Adaylar sözlü sınav sonuçlarını basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden öğreneceklerdir.
2. Sözlü sınav sonuçları ile ilgili duyurular Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup 
adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
3. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sözlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş 
günü içinde yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına 
yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 15 (on beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz 
dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.
4. Sözlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak 
Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırılmayan, İtiraz 
dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri 
dikkate alınmayacaktır. E-posta veya faksla yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

Ek-2
4 / 4
VIII- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE GÖREVE BAŞLAMA
1. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle cinsiyete göre ilan edilen her bir pozisyon 
için belirlenen kontenjan sayısı kadar adayın başvurduğu pozisyona yerleştirmesi yapılacaktır.
2. Göreve başlamaya hak kazanan adaylara ilişkin duyurular Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra 
ilan edilecek olup kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
3. Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde hizmet sözleşmesini imzalayacak ve 15 (on beş) gün içerisinde 
görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaklardır. Süresi içinde geçerli mazereti olmadan göreve 
başlamayan adayların sözleşme hakkı feshedilecektir.
4. Belirlenen son göreve başlama tarihi itibarıyla, mücbir sebeplerle (doğum, hastalık, askerlik vb.) göreve 
başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini 
takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabileceklerdir.
5. Asıl listede yer alanlardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir mazereti olmadığı 
halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu 
adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.
6. Yedek adaylar, ihtiyaç olması halinde herhangi bir nedenle boş kalacak olan sözleşmeli pozisyona, aynı 
usul ile başarı sırasına göre sınav sonuçlarının geçerlilik süresi içinde göreve başlatılabilecektir. Sınav 
sonuçları, müteakip yeni sınav duyurusu ilan edilene kadar geçerli olacaktır.
IX- DİĞER HUSUSLAR
1. Yurt yönetim personeli 24 saat esasına göre hizmet veren Bakanlığımız taşra teşkilatına bağlı yurt 
müdürlüklerinde görev yapacak olup çalışma saatleri ilgili birimlerce mevzuat çerçevesinde 
belirlenecektir.
2. Bakanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda 
adaydan belge talep edebilecektir. 
3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda 
bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Sözleşme yapılmış ise 
sözleşmeleri feshedilecektir. Bakanlığımız tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise yasal faizi ile 
birlikte tahsil edilecektir. Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır.
4. Sınav ve sonuçları ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. 
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı 
dilekçelerini Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına 
ulaştırmaları gerekmektedir.
6. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak 
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
X- İLETİŞİM
Yazışma Adresi: Gençlik ve Spor Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü 
Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı 
Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara
İletişim: GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472
İlgililere ilanen duyurulur

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI DUYURUSU

Bakanlığımız merkez teşkilatında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6 ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 15 (on beş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

2 / 9
I- BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, 
elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya 
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine 
eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
(Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına 
kadar olan pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ 
sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 
(üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin 
belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü 
maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki 
hizmetler ve 5510 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (a) bendi tabi olarak özel sektörde Bilişim 
Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) 
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi 
olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı ve tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
g) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve 
araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma 
ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye 
(dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.
B- ÖZEL ŞARTLAR
1. Karar Destek Uzmanı
a) SQL veri tabanları tasarlamak ve yönetimini yapmak,
b) ETL, OLAP ve OLTP modelleri geliştirmek ve iyileştirmek,
c) Master data management ve data quality management konularından sorumlu ve gerekli yapıları 
yönetmek,
d) Veri ambarı ve ETL yapılarını sürekli iyileştirebilme donanımına sahip olmak,
e) Data Mining, Perdictive Analytics konuları ile ilgilenmesi ve altyapıda değer yaratacak fırsatları 
çıkartmak,
f) İş zekası portfolyosunu genişletecek verileri, veri ambarına besleyerek sürekli veri çeşitliliğinin 
büyümesine yardımcı olmak,
g) Sürekli iyileşme düşüncesi ile çalışarak, iyileşme noktaları çıkartmak ve bunların gerçekleşmesinde 
katkıda bulunmak,
h) Standart, Ad-Hoc ve dashboard raporlamalarını yapmak ve gerekli yapıyı oluşturmak,
i) En az 3 yıl İş Zekâsı alanında çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
j) Veri tabanı tasarımı ve yönetimi, Data Mining (veri madenciliği), Predictive Analytics (kestirimsel 
analiz) ve Machine Learning (makine öğrenmesi) hakkında bilgi sahibi olmak,
k) BI/Raporlama araçları konusunda tecrübeli (Oracle OBIEE, Oracle ODI) olmak,

3 / 9
l) Veri ambarı, iş zekâsı, datamart, raporlama, ETL ve OLAP uygulamaları hakkında deneyim sahibi 
olmak,
m) İleri seviyede SQL, PL/SQL diline hâkim, query optimizasyonu konularında bilgi ve deneyim 
sahibi olmak,
n) Oracle Database Performans Yönetimi, Oracle Database işlemleri (Relation’ların oluşturulması, 
table create, sequence, trigger, job, index, partitioning), Oracle Data Integrator ve/veya diğer
ETL ürünlerini kullanmış olmak, ETL çözümleri geliştirebilmek,
o) Oracle BI analitik uygulamalar ve Dashboard'lar geliştirme konusunda (KPI, MAP, Alert, Ad-hoc 
analiz, hiyerarşik kırılımlar, karşılaştırmalı analizler) en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,
p) Veri modellemesinde (fiziksel, mantıksal, kavramsal) bilgi sahibi olmak,
q) Tercihen, Oracle Business Intelligence (OBI) Foundation Suite 11g Essentials, Oracle Business 
Intelligence Foundation 10 Certified Implementation Specialist sertifikalarına sahip olmak.
2. Veri Tabanı Uzmanı 
a) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az üç (3) yıl çalışmış 
olmak ve bunu belgelemek,
b) OCA sertifikasına sahip olmak,
c) Linux üzerinde Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle veri tabanı yönetmiş 
olmak,
d) Oracle Log Miner ayarları yapıp gerekli raporları alma konusunda bilgi sahibi olmak,
e) Oracle veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hâkim, RMAN felaket yönetim ve iş 
sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,
f) Linux düzeyinde Oracle lmport ve Export, Data Pump lmport/Export ve RMAN scriptleri yazmış 
ve Linux Crontab'a eklemiş olmak,
g) Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak, Oracle veri güvenliği konularında politikalar 
oluşturmak, izlemek, kaydetmek konularında bilgi sahibi olmak,
h) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hâkim 
olmak,
i) İleri seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,
j) Veri tabanı kullanıcılarının kullandığı SQL'lerin analizlerini yapıp performans ve kaynak kullanımı 
düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek,
k) Oracle upgrade ve patching konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l) Tercihen Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak,
m)Tercihen Oracle Exadata konusunda tecrübeye sahip olmak.
3. Sistem Uzmanı 
a) Teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
b) Microsoft Windows sunucu ailesi (2012,2012 R2,2016) bakım, izleme ve yapılandırma konularında 
tecrübe sahibi olmak, Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme ve sınıflandırma 
gibi konularda bilgi sahibi olmak,
c) Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi (Windows 8, Windows 10) ve bu işletim sistemlerinin 
Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
d) Active Directory, DHCP, DNS, File Server, FTP Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft 
Sharepoint Server, Microsoft SCCM, WSUS, WINS, Certification Autorithy ürünlerinden en az 
ikisi hakkında kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
e) Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak, bu alanda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak
ve bunu belgelemek,

4 / 9
f) Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak,
g) Sanallaştırma teknolojileri konusuna hâkim olmak, VMWare ürünlerinin ( vCenter Server 6, 
vsephere enterprise plus) kullanımında tecrübe sahibi olmak,
h) İş Sürekliliği ve Yedekleme Stratejileri (RPO, RTO, Failover Clustering, Disaster Recovery) 
konusunda tecrübe sahibi olmak,
i) Yedekleme Donanımları (NAS, SAN, Storage vb.) ve Yazılımları (Veam Backup and Replication 
9,5 ve üzeri) konusunda tecrübe sahibi olmak,
j) Tercihen Microsoft® Certified Solutions Associate: (MCSA: Windows Server 2012) ve üzeri,
Microsoft Certified Solutions Expert: Messaging (MCSE: Messaging 2016) veya Microsoft 
Certified Solutions Expert: Productivity (MCSE: Productivity 2016) ve üzeri, VMware Certified 
Professional (VCP 6) ve üzeri, Veeam VMCE v9 ve üzeri, sertifikalarından en az ikisine sahip 
olmak.
4. Yazılım Geliştirme Uzmanı 
a) Yazılım Geliştirme Konularında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
b) Tercihen 5.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında 
yer almak ve bunu belgelemek, 
c) .NET, C# ve ASP.NET, MVC, MVVM konusunda tecrübe sahibi olmak,
d) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
e) Oracle veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
f) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
g) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
h) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
i) İleri seviye SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak, 
j) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hâkim ve 
deneyimli olmak,
k) Windows servisleri, Entity Framework 4/4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
l) Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (ActionScript, JavaScript, ASP vb.) hakkında 
bilgi sahibi olmak,
m)Web servisleri; XML, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hâkim olmak,
n) IIS 6.0, IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda 
tecrübe sahibi olmak,
o) Gereksinim belirleme metotları hakkında bilgi sahibi olmak, 
p) Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının doğrulamasına yönelik 
test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak,
q) Tercihen iOS veya Android Mobil platformlarından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,
r) Tercihen Microsoft Certified Professional Developer (MCPD), Microsoft Specialist: Programming 
in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS) sertifikalarına sahip olmak.
5. Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı
a) Tercihen Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar 
Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği veya Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,
b) Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu 
belgelemek,
c) Openlayers, leaflet vb. kütüphaneleri kullanma konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,
d) Object-oriented kavramlara ve programlama bilgisine sahip olmak,

5 / 9
e) Entity Framework, NET, C# ve ASP.NET, MVC, MVVM, JavaScript, MS SQL, Postgre SQL 
konularında tecrübe ve bilgi sahibi olmak,
f) Open Street Map (OSM), GeoJson, MapInfo - MapBasic, Geoserver konularında tecrübe, bilgi ve 
en az ikisinden sertifika sahibi olmak,
g) Masaüstü, web, mobil uygulama geliştirme ve Web servisleri konusunda tecrübe ve bilgi sahibi 
olmak,
h) Tercihen IOS veya Android tabanlı harita uygulamaları geliştirmiş olmak,
6. Siber Güvenlik Uzmanı 
a) En az 10.000 kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık 
yapan firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
b) LAN, WAN, Data Center, Wired/Wireless ağ sistemleri ile VPN ve veri iletişim teknolojileri 
hakkında bilgi sahibi olmak, 
c) Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak, 
d) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak, 
e) Checkpoint, Fortinet, Palo Alto güvenlik ürünlerinden biri veya daha fazlası hakkında bilgi ve 
tecrübeye sahip olmak, 
f) Temel güvenlik sistemlerinin (Firewall, IPS, Load Balancer, WAF, Mail Gateway, Web Gateway, 
NAC, DDos Protection) en az 3’ü hakkında bilgi ve tecrübeye sahibi olmak, 
g) Linux ve Windows işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) Log Management ve SIEM ürünlerinin (ArcSight, QRadar ve Splunk ) en az birinde bilgi ve tecrübe 
sahibi olmak, 
i) Active Directory, DNS, DHCP, IIS, PKI servisleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
j) "Incident Response" (güvenlik olaylarına müdahale) operasyonları konusunda tecrübeli olmak, 
k) Kali Linux ve araçları konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak, 
l) SOC/SOME bilgisine ve tecrübesine sahip olmak. 
m) 5651 sayılı kanun hakkında bilgi sahibi olmak, 
n) ITIL ve BGYS standartları konusunda bilgi sahibi olmak.
o) CEH, OSCP, GPEN, ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/ Licensed Penetration 
Tester), GMON sertifikalarından en az birine sahip olduğunu belgelemek.
7. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı 
a) Bilişim sektöründe, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak; 
yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu süreçlerin yönetilmesi konusunda tecrübe sahibi 
olmak,
b) Yazılım Geliştirme Konularında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek,
c) Tercihen 10.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında
yer almak ve bunu belgelemek.
d) .NET, C# ve ASP.NET, MVC konularında tecrübe sahibi olmak,
e) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
f) Oracle veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
g) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
h) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
i) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
j) İleri seviye SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,
k) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hâkim ve 
deneyimli olmak,

6 / 9
l) Windows servisleri, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
m) Entity Framework 5/6 konularında tecrübeli olmak,
n) Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (ActionScript, JavaScript, ASP.NET vb.) 
hakkında bilgi sahibi olmak,
o) Web servisleri; XML, SOAP, REST, APİ, GATEWAY gibi servis yönetim yazılımları konusunda 
tecrübe sahibi olmak,
p) IIS 6.0, IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda 
tecrübe sahibi olmak,
q) Güvenli kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,
r) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak,
s) Yazılım Proje Yönetimi ve Yazılım Geliştirme Süreçleri konularında deneyimli olmak,
t) Tercihen geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının doğrulamasına 
yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak,
u) Tercihen en az 5 kişilik Yazılım Geliştirme Ekibi’ne Takım Liderliği yapma konusunda tecrübeye 
sahip olmak,
v) Tercihen IOS veya Android Mobil platformlarından en az birinde en az yüz bin indirme sayısına 
sahip uygulama geliştirmiş olmak,
w)Tercihen Microsoft Certified Professional Developer (MCPD), Microsoft Certified Solution 
Developer (MCSD), Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 
(MS), Common Software Measurement International Consortium (COSMIC) vb. yazılım ölçekleme 
konusunda sertifika sahibi olmak.
8. Yazılım Proje Yöneticisi 
a) NET teknolojileriyle (C#) en az 7 (yedi) yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelemek,
b) “MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Web Applications“ sertifikasına sahip olmak.
c) Microsoft Enterprise Yazılım Geliştirme ve Microsoft veri tabanı ürünlerinde en az 7 yıl deneyim 
sahibi olmak (Visual Studio, MS SQL, IIS, Entity Framework, WCF, LinQ, WPF)
d) Project Management Professional (PMP) veya Projects in Controlled Environments (PRINCE2) 
sertifikasına sahip olduğunu veya Proje Yönetimi eğitimi almış olduğunu belgelemek,
e) Türkiye genelinde kullanılan en az 10.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip büyük çaplı kamu 
projelerinde, takım lideri, yönetici vb. pozisyonlarda yer almış olmak.
f) Windows web uygulama sunucuları yönetimi, bakımı, uygulama deployment konularında tecrübe 
sahibi olmak.
g) Yazılım ölçekleme konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
h) Enterprise Design Patterns (Kurumsal Tasarım Kalıpları) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) Çok katmanlı yazılım mimarisi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j) NET, C# ve ASP.NET, MVC, MVVM konularında tecrübe sahibi olmak,
k) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hâkim ve 
deneyimli olmak,
l) Sql Server Reporting Servis ile rapor geliştirmede ve web uygulamaları entegrasyonunda deneyimli 
olmak.
m) İleri seviye SQL ve PL/SQL bilgisine sahip olmak,
n) Oracle veri tabanı, MsSql Veritabanı, MySql veritabanı kullanan uygulamalar geliştirmiş olmak.
o) MSSQL veri tabanı sorgularının performans analizleri (Tuning) hakkında tecrübe sahibi olmak.
p) Redis, data caching, konularında tecrübe sahibi olmak,
q) Uygulamalarında elektronik imza kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
r) iOS ve Android Mobil platformlarında çalışan bir uygulama geliştirmiş olmak,

7 / 9
s) Web servisleri; XML, SOAP, REST, WCF teknolojilere hakim olmak, bu servislerin kullanımı ve 
yazımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
t) Microsoft Team Foundation Services (TFS) üzerinde versiyonlama ve CI-CD (Continuous 
Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
u) Agile Yazılım Geliştirme Metodolojileri ile konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
1- Adaylar, başvurularını, 21 – 28 Aralık 2020 (17:00) tarihleri arasında basvuru.gsb.gov.tr adresi 
üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. 
2- Adaylar başvurdukları pozisyona ait aranan şartlar için III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere .jpeg formatında fotoğraf olarak
yükleyeceklerdir.
3- Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra “Başvuruyu Kaydet” butonunu kullanarak başvurularını 
tamamlayacaklardır.
4- Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı pozisyonlardan sadece biri için başvuru 
yapabileceklerdir.
5- Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, faks veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir.
6- Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından 
adayın kendisi sorumlu olacaktır.
7- Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Biyometrik fotoğraf,
2- Özgeçmiş,
3- Lisans diploması veya e-devlet üzerinden temin edilebilecek mezuniyet belgesi (eğitimini yurt dışında 
tamamlamış olanların Yüksek Öğretim Kurulu tarafından verilmiş denklik belgesi)
4- KPSS puanını gösterir doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi çıktısı (KPSS puanı olmaması veya ibraz 
edilmemesi halinde 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir.)
5- YDS/e-YDS puanı veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan 
puanın YDS karşılığını gösterir doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi çıktısı (Yabancı dil puanı
mevcut değilse 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.)
6- A- GENEL ŞARTLAR bölümünün (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini 
bildiğini gösterir belge/belgeler,
7- Mesleki tecrübe belgelerinin değerlendirilmesinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler 
dikkate alınacak olup, tecrübe belgelerine ek olarak çalışılan iş yerinin niteliğine göre; Özel sektörde 
çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü, Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak 
belgeler,
başvuru sistemine yüklenecektir.
 Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki 
bağlı bulunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya 
ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak/elektronik olarak imzalanmış ve varsa 
kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.
 Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve 
adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir.

8 / 9
Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle 
iletişime geçilerek teyit edilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilemezse adayın söz 
konusu tecrübesi dikkate alınmayacaktır.
 Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; 
başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin 
kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içermesi 
gerekmektedir.
IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
1- Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının 
yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak 
sıralamaya göre, her bir pozisyon için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak ilan edilen boş 
pozisyon sayısının 5 katı kadar aday sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır. KPSS puanı olmayan veya 
belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil sınavı 
puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.
2- Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla 
adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır.
3- Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin duyuru Bakanlığımız internet sitesinde 
ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4- Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon 
sayısı kadar müracaat bulunmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav sonucunda yeterli sayıda 
başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş kalması durumunda; Bakanlık bu 
pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma yapabilecektir.
5- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.
V- SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ, TARİHİ VE BAŞARI SIRALAMASI
1- Sınav sözlü/uygulamalı olarak yapılacaktır.
2- Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı
veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaktır.
3- Sözlü/uygulamalı sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen 
tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır. Tecrübe ve bilgi istenen 
şartlar ile ilgili uygulama yapılması talep edilecektir.
4- Sözlü/uygulamalı sınava katılmaya hak kazananlar ile sınav yeri ve tarihine ilişkin duyuru Bakanlığımız 
internet sitesinde (www.gsb.gov.tr) daha sonra ilân edilecektir.
5- Sözlü/uygulamalı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan 
alanlar başarılı sayılacaktır.
6- Başarı sıralaması sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan 
adaylar arasından en yüksek puandan başlayarak puan sırası ve ilan edilen pozisyon sayısına göre 
belirlenecektir.
7- Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların sözlü/uygulamalı sınav puanları eşit olması 
halinde, sırasıyla KPSS puanı daha yüksek olana, YDS puanı daha yüksek olana, alanında iş tecrübesi 
daha fazla olan adaya öncelik tanınacaktır.
8- Sözlü/uygulamalı sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt 
yapılmayacaktır.

9 / 9
VI- SINAV SONUÇLARININ İLANI, İTİRAZ VE İŞE BAŞLAMA
1- Sözlü/uygulamalı sınav sonuçları Bakanlığımız internet sitesinde (www.gsb.gov.tr) daha sonra ilân 
edilecektir. 
2- Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar 
arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak ilan edilecektir. İhtiyaç 
olması halinde asıl aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilebilecektir.
3- Asıl olarak ilan edilen adayların başvuru aşamasında beyan ettikleri adreslerine, ilan tarihinden itibaren 
en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta ile tebligat yapılacak olup, adaylar tebligat tarihinden itibaren en 
geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve 
atamaya esas istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.
4- Tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde 
sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on beş) günü 
geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen makul bir mazeret bildirmeyen aday, hakkından feragat etmiş 
sayılacaktır.
5- Hakkından feragat eden veya etmiş sayılan asıl adayların yerine, ilan edilen yedek adayların işe başlama 
işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanacaktır.
VII- ÜCRET
1- Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine 
göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığında belirtilen brüt 
sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Bakanlık, tavan 
ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
VIII- DİĞER HUSUSLAR
1- Sınav ve başvuru süreçlerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav ve başvuruları 
geçersiz sayılacak, sözleşme yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
2- Sınav sürecinin her aşamasında başvuru için istenilen bilgiler ve gerekli görülen diğer hususlarla ilgili, 
Bakanlık adaydan ayrıca belge talep edebilecektir.
3- Adayların, sınav sürecindeki iş ve işlemlerle ilgili taleplerinde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. 
Adayların taleplerini içerir ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve 
Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
4- Sınav ile ilgili Bakanlığımız internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara 
ayrıca sınavla ilgili tebligat yapılmayacaktır.
5- Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli 
İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
IX- İLETİŞİM
Yazışma Adresi: Gençlik ve Spor Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü 
Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı 
Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara
İletişim: GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472
İlgililere ilanen duyurulur