Bugün, 7 Mayıs 2021 Cuma
Aksaray nöbetçi eczaneleri

KPSS yok! Ulaştırma Bakanlığı temizlik ve güvenlik görevlisi alacak

Aksaray | Aksaray haber | aksarayhaber68 | Aksaray son dakika | Aksaray haberleri |Son Dakika Aksaray Haberleri | Aksaray gazete | Aksaray yerel haber | Haber Aksaray

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile 09/08/2009 
tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi alımı yapılacaktır.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 05/04/2021-09/04/2021 tarihleri arasında sistem 
üzerinden online olarak yapılacaktır.
GENEL ŞARTLAR
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel 
Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 
millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılanlar veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından 
mahrum olmamak,
6) Başvurunun son günü itibarıyla nitelik ve koşullar tablosunda belirtilen bölümlerden mezun olmak ve tercih 
ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak,
7) Hâlihazırda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde sürekli işçi kadrosunda bulunmamak,
8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
şartları aranır.
ÖZEL ŞARTLAR
1) Adaylar, iş başvurusu yaptıkları tarihte açık iş ilanında belirtilen illerden yalnızca yerleşim yeri (ikametgah)
adreslerinin olduğu ildeki ilan edilen meslek kollarından sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla il veya meslek 
koluna başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.
2) Öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip 
olması gerekmektedir.
3) Alınacak işçi personelin deneme süresi altmış gün (2 ay) olup, İş Kanunu kapsamında belirtilen sürenin uzatılması 
mümkün bulunmaktadır. 
4) Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması 
gerekmektedir.
5) Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir.
6) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit 
edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, 
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
7) Ataması yapılanlar 3 yıl boyunca nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.
8) Diğer hususlarla ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem tesis edilecektir.

DİĞER HUSUSLAR
1) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 26/04/2021 tarihinde 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Konferans Salonunda (ANKARA) noter huzurunda gerçekleştirilecek olup, belirtilen tarihte 
değişiklik olması halinde Bakanlığımız internet sitesinde (www.uab.gov.tr) kura tarihine ilişkin duyuru yapılacaktır. 
2) Ülkemizi de etkisi altına alan COVİD-19 salgını tedbirleri kapsamında kura çekimine katılımcı alınmayacak olup, 
noter kura çekimi Bakanlığımız https://youtube.com/c/TCUlaştırmaveAltyapıBakanlığı youtube kanalından canlı yayınlanacak 
ve kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına alınacaktır.
3) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından kura çekimi ile açık iş 
sayısının her il ve unvan için 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
4) Kura çekimi aracılığıyla belirlenen asıl ve yedek aday listesi ile listede belirtilen adayların hangi belgeleri teslim 
edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri ile belge tesliminden sonra yapılacak sözlü sınava ilişkin 
bilgiler Bakanlığımız internet sitesinde (www.uab.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Başvurular İŞKUR aracılığıyla yapılacaktır.
https://esube.iskur.gov.tr
İlanen duyurulur.