Bugün, 16 Nisan 2021 Cuma
Aksaray nöbetçi eczaneleri

Milli Savunma Bakanlığı Kara ve Deniz Komutanlıkları 2019 Yılı Sözleşmeli Er Alımı

1. Milli Savunma Bakanlığı Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları 2019 Yılı Sözleşmeli Er Temini kapsamında 16 Aralık 2019 - 03 Ocak 2020 tarihleri arasında seçim aşaması faaliyetleri için başvuru şartlarını taşıyan tüm adayların çağrılması planlanmıştır.
2. Adaylar sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.
3. Seçim aşaması faaliyetleri 1 gün sürecektir.
     Seçim Aşamaları;
        a. Evrak Kabul
   b. Fiziki Değerlendirme (boy ve kilo oranlarının kontrolü)
        c. Fiziki Yeterlilik Testi
        ç. Mülakat
    d. Sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.
 
Değerli Adaylar;
Bu kılavuzda Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe ilişkin genel bilgilere, kimlerin başvuru 
yapabileceğine, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağına, seçim aşamaları, değerlendirme ve sınıflandırma faaliyetlerinin nasıl yapılacağına yer verilmiştir. Siz de en az ilköğretim 
mezunu olup, 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1994 tarihi ile 31 Aralık 1999 tarihleri 
arasında doğanlar) ve diğer başvuru şartlarını taşıyorsanız bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyarak Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe hemen başvuruda bulunabilirsiniz.
1. GENEL HUSUSLAR:
a. Bu kılavuz, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2019 yılında Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı (K.K.K.lığı) ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Dz.K.K.lığı) adına 
yapacağı sözleşmeli er temini faaliyeti ile ilgili hususları kapsamaktadır. 
b. Ön başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte alınmaya başlanacak ve internet üzerinden Başvuru Programı Kullanma Talimatında (Ek-1) belirtilen esaslar dâhilinde başvuru formunun 
doldurulması suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.
c. Başvurusu kabul edilen adayların sınavları internette yayımlanacak 
tarihte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/ANKARA’da veya sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde icra edilecektir.
ç. Alım süresince her türlü duyuru ve bilgilendirme 
https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Seçim aşaması sınav tarihleri ilgili internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca idarece gerekli görüldüğünde adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara, ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.
d. Yapılan başvurular, sadece bu kılavuz kapsamındaki temin faaliyeti için 
geçerli olacaktır. Bununla birlikte MSB’nin ihtiyaçları doğrultusunda başvuruların başlangıç ve bitiş tarihleri değiştirilebilecektir.
e. Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi ve 
Mülakat yapılmakta, yazılı sınav yapılmamaktadır.
f. Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların, Ek-8’de örneği 
bulunan Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporunu alarak seçim aşaması sınavlarına
gelirken yanlarında getirmesi gerekmektedir. Kurumumuzca tek hekim muayenesi yapılmamaktadır.
g. Adaylar; 
(1) K.K.K.lığı ve Dz.K.K.lığını sadece tek tercih olarak seçebilecek, 
(2) Her iki Kuvvet K.lığına başvurmak isteyen adaylar 
K.K.K.lığı ve Dz.K.K.lığı arasından tercih önceliğine göre birinci ve ikinci tercihlerini 
başvuru programında mutlaka belirtecek,
(3) Sınavlarda başarılı olan adaylar, başvuru formunda belirttikleri tercih sırası, sınavlar sonucu oluşacak başarı sıralamasına göre Kuvvet Komutanlıklarına ayrılacak,
 
(4) K.K.K.lığı ve Dz.K.K.lığı için tek (aynı) sınav ve işlemlere katılacaktır.
ğ. Bu kılavuzda yer alan esaslar, kılavuzun yayım tarihinden sonra 
yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile MSB ihtiyaçlarına göre gerekli görüldüğü takdirde değiştirebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için hak doğurmaz. 
Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, MSB tarafından belirlenir ve kamuoyuna genel ağ (internet) aracılığı ile duyurulur.
2. SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLİK HAKKINDA BİLGİ
a. Sözleşmeli Erbaş ve Er;
Sözleşmeli erbaş ve er; vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin 
yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı 6191 Sayılı 
Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu esaslarına göre istihdam edilen, erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.
(1) Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. 
Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla azami yedi yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erbaş 
ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler. 
(2) En az ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olanlardan;
(a) Askerlik hizmetine başlamadan sözleşmeli erliğe kabul 
edilenlerin sevkleri; ilgili kuvvet komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil 
Güvenlik Komutanlığının teklifine istinaden, sözleşmeli er oluncaya kadar Millî Savunma Bakanlığı tarafından tehir edilir.
(b) Askerlik yükümlülüğünü daha önce tamamlamamış olanların, askerlik yükümlülüklerine ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun 
olarak, ön sözleşme imzalandığı tarihten itibaren ay olarak geçirdiği sürelerin üçte biri askerlik hizmetinden sayılır.
(3) Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal 
rütbedeki erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır.
(4) Sözleşmeli erlikte en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev 
yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği’nde belirtilen esaslar dâhilinde onbaşılığa; sözleşmeli onbaşılıkta en az iki yılını tamamlayanlar, 
kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak Sözleşmeli Erbaş ve Er 
Yönetmeliği’nde belirtilen esaslar dâhilinde çavuşluğa geçirilir.
b. Özlük Hakları;
(1) Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri, vatani görevini yapmakta 
olan yükümlü erbaş ve erlerin kıyafetleri ile aynıdır. Farklı bir işaret veya amblem 
kullanılmaz.
(2) Sözleşmeli erbaş ve erlerin sadece kendilerine TSK Akıllı Kart’ı 
verilir.
(3) Sözleşmeli erbaş ve erler görev yaptıkları kadroya karşılık 
gelen silahlarını kullanırlar (Örneğin; piyade tüfeği, makineli tüfek, roketatar vb.).
 
(4) Sözleşmeli erbaş ve erler vatani görevini yapmakta olan 
yükümlü erbaş ve erler gibi kışlada kalırlar. Sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet 
tarafından karşılanır. Sözleşmeli erbaş ve erler kışlada kaldıklarından dolayı yatak ve yemek ücreti ödemezler.
(5) Sözleşmeli erbaş ve erler, en az üç yıl görev yaptıktan sonra 
ilgili mevzuattaki şartları taşımaları ve yapılacak sınavlarda başarılı olmaları kaydıyla uzman erbaşlık ve astsubaylığa geçiş yapabilirler.
(6) Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını
doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuattaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî Savunma Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.
(7) Sözleşme imzalayan sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl 
30 gün yıllık planlı izin hakkı vardır. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, eşinin doğum yapması halinde 10 gün, yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla 
bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu mazeret izinleri yıllık izinden 
sayılmaz.
(8) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelden hizmette 
bulundukları süre içinde vefat edenlerin eş, çocuk, anne ve babaları ile; malul olanların 
kendilerine sosyal ve ekonomik destek sağlamak, imkanlar ölçüsünde hukuki destek vermek 
ve/veya doğal afetler nedeniyle maddi ve manevi zarar görmeleri halinde maddi yardımda bulunarak mağduriyetleri hafifletmek ve dayanışma ruhunu tesis etmek amacıyla kurulan 
TSK Dayanışma Vakfı’na üye olmaları durumunda bu kurumca sağlanan imkanlardan sözleşmeli erler de istifade ederler.
3. BAŞVURU 
a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?
Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir.
Başvuru Koşulları:
(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, 
müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 
01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ve 
sonrasında doğanlar),
Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, 
düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğanlar),
(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne 
sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
 
(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman 
jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, 
genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı 
askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve 
organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel 
taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz 
kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,
(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, 
üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,
(8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha 
fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,
(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı 
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
(10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere 
yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış 
ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik 
Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak, 
(12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler 
içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla 
olabilir.),
(13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde Sözleşmeli Erbaş ve Erler için belirtilen şartları taşımak,
(14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum 
veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır. 
UYARI: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya 
evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi 
aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.
b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
(1) Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr
internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında
(Ek-1) belirtilen esaslar dâhilinde çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir. Halen 
silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra Ek-4’te bulunan dilekçeye
başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk 
amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.
(2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını 
müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını 
müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.
(3) Çevrimiçi (online) başvurular, başvuru yapılan internet 
sayfasından e-devlet şifresi girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar 
güncellenebilecektir.
(4) Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj 
(SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adaylar kendilerinin ya da kendilerine 
ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan 
etmekle sorumludurlar.
(5) Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen 
tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden seçim aşamalarına 
katılmaları için çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip 
ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır. Bu husus, askerlik 
hizmeti devam eden adaylara ilgili birlik komutanları tarafından hatırlatılacaktır. Bu sebeple 
https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinin takip edilmesi mağduriyetleri 
engelleyecektir.
UYARI: İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular 
kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.
c. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?
İnternet üzerinden yapılacak başvurulara istinaden adaylar sınavlara planlanacak, 
adayların asıl başvuru işlemleri ise seçim aşaması işlemleri için MSB Personel Temin Dairesi 
Başkanlığı Cebeci/ANKARA’da veya sonradan duyuru yapılacak sınav merkezine
geldiklerinde başvuru evrakları kontrol edilerek yapılacaktır. Bu nedenle başvuru
evraklarını teslim etmeyen, başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının 
eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
ç. Askerlik Hizmeti Esnasında Başvuran Adaylara Birlik 
Komutanlıklarınca Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?
(1) Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylar için 
birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince, Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde 
bulunan nitelik belgesi doldurulacak, müteakiben onaylananlar mühürlenecek ve 
zarflanacaktır.
(2) Silahaltındaki adaylardan haklarında adli (disiplin kurulu dâhil) 
işlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa Rehberlik ve Danışma Merkezi sürecine ait tespitler ile 
arşiv araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır. Nitelik belgesi adaylar tarafından,
kapalı ve mühürlü zarf içerisinde sınavlara gelirken getirilecektir. Açık zarf ve mühürsüz 
nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir.
UYARI : “Sözleşmeli er olmaya layık değildir.” kanaatli nitelik belgesi 
gönderilmeyecek, adaya tebliğ edilerek şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara 
gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmî evrak 
kanalı ile gönderilmeyecektir.
(3) Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya 
adayların müracaat dilekçesini, başvuru belgesini ve kapalı / mühürlü zarf içerisine konulmuş 
nitelik belgesi ile varsa mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar ikinci 
seçim aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir. Bu zarf hiçbir 
şekilde adaylar tarafından açılmayacak olup, kapalı ve mühürlü bir şekilde evrak kontrol 
aşamasında sınav merkezine teslim edilecektir. Adaya zarfı açmaması gerektiği hususu tebliğ 
edilecektir.
(4) Sınav tarihleri dağıtım iznine rastlayan adaylar için nitelik 
belgesi, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. Acemi birliğinde 
eğitimi devam eden adaylar için nitelik belgeleri, bulundukları eğitim birliği tarafından 
verilecektir.
(5) Askerlik hizmeti devam eden başvuru sahibi adaylara;
(a) Nüfus cüzdanı/kimlik kartı (askerî kimlik dâhil) 
sınavlara katılmaları maksadıyla teslim edilecek,
(b) Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince 
MY 52-13 TSK Erbaş ve Er İşlemleri Yönergesine göre diğer izinler kapsamında (sınav 
belgelerini ibraz etmeleri halinde kanuni izinlerine mahsuben) izin verilecektir.
d. Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır?
(1) Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına 
katılacakları tarih, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde 
yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj 
ile bilgilendirme yapılabilmektedir. Bu nedenle adayların başvuru esnasında özellikle cep 
telefonu ve adres bilgilerini sisteme doğru bir şekilde girdiklerinden emin olmaları 
gerekmektedir. Ayrıca, aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda bir dilekçeyle MSB 
Per.Tem.D.Bşk.lığına faks ile müracaat etmeleri önem arz etmektedir. 
(2) İkinci veya müteakip dönemlerdeki seçim aşaması sınavlarına 
ise adaylar yeterli süre öncesinden çağrılmaktadır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat 
yapılmamaktadır. Bu nedenle, seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız 
gerektiğini internetten öğrenme zorunluluğu bulunmaktadır.